Privacy verklaring en GDPR

Algemene informatie

De informatie die wij op onze websites aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij U enkel ter informatie aan. STT beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.   Aan de informatie op deze website kunt U geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.  Stelt U onjuistheden of gebreken vast in de informatie op onze sites, dan zouden wij het op prijs stellen dat U deze meldt.

Aansprakelijkheid

Swimming Team Tienen of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

U heeft het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits U de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.  Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt U rechtstreeks contact opnemen met Swimming Team Tienen.
 STT behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo's en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt U persoonlijke informatie gevraagd. Voor toegang tot de meetmanager of inschrijving voor een activiteit. 
Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en het type browser dat U gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en —verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers In geen geval worden uw naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.

Cookies

Onze sites maken in vele gevallen ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien U het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij U geen correcte werking van deze website garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en uw ervaring op onze website te stroomljinen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Wat is GDPR?

Vanaf 25 mei 2018 moet de Europese Verordening rond GDPR (of General Data Protection Regulation) toegepast worden. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak van verwerking en bescherming van persoonsgegevens zal gevolgen hebben voor zowel grote als kleine organisaties. Als sportvereniging moet STT transparantie bieden aan zijn leden over het gebruikt en de verwerking van de gegevens:

  • Welke gegevens worden verwerkt?

Alle persoonsgegevens worden verwerkt. De naam,voornaam,adres, telefoonnummer,geboortedatum,straat, gemeente en huisnummer gegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden bij inschrijving door het toekomstig lid zelf in het systeem ingegeven via de inschrijvingspagina.Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en het type browser dat U gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, dit om onze infrastructuur correct te kunnen inschalen zodat deze feilloos blijft werken. In geen geval worden uw naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.

  • Waar verzamelt je sportclub de gegevens?

STT verzamelt alle gegevens in het systeem van de Vlaamse zwemfederatie. Dit systeem kan je als eingebruiker niet direct raadplegen. Het systeem heet Assistonline.

  • Waarom worden de gegevens bewaard?

Alle gegevens worden bewaard met als doel de optimale werking van STT te verzekeren. De gegevens worden gebruikt om de leden te informeren over alle activiteiten die in de vereniging gebeuren. De gegevens worden eveneens bewaard om de leden in te schrijven in de sportverzekering van Arena.

  • Wie verwerkt buiten  je organisatie de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de sponsors van de club, de sportdienst van de stad Tienen, de Vlaamse zwemfederatie en de Arena sportverzekering.

  • Wie krijgt de gegevens?

Alleen de verwerkers van de gegevens bekomen de gegevens. Geen andere partij krijgt de gegevens.

  • Wat wordt precies hoe, waar en hoelang bewaard?

De gegevens worden bewaard tot het einde van het lidmaatschap.

  • Hoe worden je gegevens beveiligd?

Zie https://www.assistonline.eu/disclaimer.aspx

  • Wat zijn uw rechten?

U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van U hebben opgeslagen,u mag hier verbeteringen voor aanvragen,u mag vragen om deze gegevens te verwijderen,u mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen,u mag weigeren dat er automatische profilering gebeurd.

Bij eventuele geschillen kunt U altijd gebruik maken van ODR van de Europese Commissie op volgende url: http://ec.europ.eu/odr/  

  • Wat zijn onze plichten en hoe kunt u ons bereiken?

Wij hebben bij een datalek, waarbij uw gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de 30 dagen, gratis, op elk verzoek van het lid te reageren die betrekking hebben op de persoonsgegevens. U kunt ons ivm persoonsgegevens steeds bereiken via het STT secretariaat.  Bij eventuele geschillen kunt U altijd gebruik maken van ODR van de Europese Comissie op volgende URL: http://ec.europa.eu/odr/